π导航  


【首页】

Blender基础:关于选中点、面、线进行变形


【2022-12-02】 Blender学堂】


这个教程挺好

http://tieba.baidu.com/p/5094746807

轻松学习Blender基础入门之六:坐标

轻松学习Blender基础入门之七:管理

轻松学习Blender基础入门之八:建模

轻松学习Blender基础入门之九:UV

轻松学习Blender基础入门之三:导航          

copyright©2018-2022 gotopie.com